95-2-26.gif (12788 bytes)

95-2-27.gif (34200 bytes)

95-2-28.gif (12494 bytes)